Sunday, January 30, 2011

Шипченски проход

Няколко снимки с телефона по пътя през Шипченски проход.

IMG_0113

IMG_0115

IMG_0123

Sunday, January 9, 2011

Светът след 101 години.

Попаднах на един интересен сайт shorpy.com ,в който се публикуват стари снимки най-вече от началото на миналия век.Името на сайта Shorpy е взето от името на едно момче Shorpy Higginbotham,  който е работил от 14 годишен в мината Bessie , на компанията Sloss-Sheffield Steel and Iron Co. във Алабама. Снимката по-долу е направена през Декември 1910 година от фотографа Lewis Wickes Hine.

 01099u

И от долу една съпоставка със снимка направена 100 години по-късно на малко по-големи от Shorpy момчета които олицетворяват част от днешната младеж.  Усмивка

kidz

Thursday, January 6, 2011

Install Opera Mini browser on Windows CE 6.0-based China netbook SMARTBOOK / SMARTMEDIA.

cnr704A friend of mine received this portable China notebook, running WinCE 6.0:
OS: WINDOWS EMBEDDED CE 6.0
CPU WM8505
DISPLAY 7 "TFT 800 * 480
MEMORY: DDRII 128/2GB NAND-FLASH
INPUT 9V 1.5A

I searched in the internet browser that works with this OS.
Naturally there was not much choice. The problem was that Internet Explorer and other browsers based on it did not support windows-1251 encoding. Web pages in Bulgarian, and not only did not work correctly.
There was a problem with other websites such as facebook.
It turned out that the operating system does not recognize. cab installation files. My work has become even more now.
Thanks to Benoit Thonnart and its program MSCEInf - (a utility to find and analyse all the data contained in installation CAB files) I managed to extract from the program. cab file installation.
After many tests and program versions. Success С отворена уста
So How to install Opera Mini 5 on your WinCE system?
Download this Opera Mini.zip file to your computer from HERE or HERE. Unzip it. Copy the Opera Mini folder on your netbook. Run the file OperaMini5-WM-armv4.
Naturally it was established as a mobile application so that there are some peculiarities.
You can use the “F1” key as “MENU” and “OK” in some cases.
”F2” button works as "Back".
Button “1” is used as the "Edit".
Everything else is working properly.
If you receive an error message: Opera Mini failed to connect
Check and Set the date of your computer. If you set your computer to the wrong year and month Opera Mini will not work!
Here are some pictures:
Apologies for quality but are made with my phone Усмивка

IMG_0094
IMG_0096
IMG_0097
IMG_0098
IMG_0099
IMG_0101
IMG_0102
Opera browser also supports multitabbing Усмивка
IMG_0103
IMG_0104
IMG_0105

Инсталиране на Opera Mini браузер на Windows CE 6.0 базирани китайски netbook Smartbook / Smartmedia.

Мой приятел си купи един от онези китайски мини лаптопи работещи с WinCE 6.0
cnr704ОС: WINDOWS EMBEDDED CE 6.0
Процесор: WM8505
Дисплей 7 "TFT 800 * 480
Памет: DDRII 128/2GB NAND-FLASH
Захранване: 9V 1.5A
Потърсих във интернет свестен браузър който работи със тази Операционна Система.
Естествено нямаше много голям избор. Проблемът беше, че Интернет Експлорър и други базирани на него браузъри не поддържаха windows-1251 кодировка.  Уебстраниците на български език и не само не работеха коректно. Имаше проблем и със други уебсайтове като facebook. За капак на всичко се оказа, че операционната система не разпознава .cab инсталационните файлове. За по-незапознатите ще уточня, че в Windows CE инсталациите на програми стават посредством .cab инсталационни файлове. Нещо като .exe файловете във Windows XP, Vista, и Windows 7. Работата ми се усложни още по-вече.

Благодарение на Benoît Thonnart  и неговата програма MSCEInf - (инстумент за намиране и анализ на всичката информация съдържаща се във инсталационен CAB файл)  успях да извлека програмата от .cab файла.. След множество проби и версии на програмата. Успех  С отворена уста 
Как да инсталирате Opera Mini 5 на системата си с WinCE?
Свалете Opera Mini.zip архива на компютъра си от тук или тук.  Разархивирайте го. Копирайте Opera Mini папката на вашия лаптоп. Стартирайте файла OperaMini5-WM-armv4. Можете да си направите и препратка на екрана ако желаете естествено.
Браузера Опера Мини е създаден като мобилно приложение така че има някои особенности.
Трябва да използвате бутона F1 като MENU и OK в някои случаи.
Бутона F2 работи като "Обратно".
Бутона 1 се използва като "Редакция".
Всичко останало си работи нормално.
Ако получите съобщение за грешка: Opera Mini failed to connect
проверете и си сверете датата на компютъра. Ако сте нагласили компютъра на грешна година и месец Опера Мини няма да работи!
Ето и малко снимки:                                                                     Извинявам се за качеството, но са правени с телефона ми Усмивка

IMG_0094

IMG_0096

IMG_0097

IMG_0098

IMG_0099

IMG_0101

IMG_0102

Браузера Опера поддържа също така и multitabbing Усмивка

IMG_0103

IMG_0104

IMG_0105